Naprawy drobne złota rączka

Nabór na wolne stanowisko pracy w UG


Wójt gminy Rewal ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. Termin składania dokumentów upływa 14 lutego 2024r.

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska trwa. Wśród wymagań znalazły się:

A. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Obywatelstwo polskie,
  3.Co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata
  działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym
  stanowisku,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
  praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
  przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Prawo jazdy kat. B.

B. Wymagania dodatkowe:
1.Preferowane kierunki wykształcenia: ochrona środowiska, inżynieria
środowiska, zarządzanie środowiskiem, architektura krajobrazu, gospodarka
odpadami, biologia, chemia, prawo, administracja lub inne odpowiadające
zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku.
2.Doświadczenie na podobnym stanowisku.
3.Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.
4.Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony
środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *